Gabino Ezeiza, 1902. Foto: Caras y Caretas.

Gabino Ezeiza, 1902. Foto: Caras y Caretas.